Název
projektu

Řešitel
projektu

Inovace a rozvoj výuky ekoinovací v bakalářských oborech akreditovaných na FTOP VŠCHT Praha

Fakulta technologie ochrany prostředí
Vysoká škola chemicko technologická v Praze

 
Registrační číslo
CZ.2.17/3.1.00/34285  
 
Program
Operační program Praha – Adaptabilita  
 
Prioritní osa
Modernizace počátečního vzdělávání  
 
Zaměření projektu
Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách  
 
Harmonogram
Zahájení realizace: 1.3.2012  
  Ukončení realizace: 31.8.2014  
       
 
Management projektu
 
  Členové Mezioborové fakultní komise pro ekoinovace  
  Vedoucí skupiny odborných garantů: prof. Ing. Gustav Šebor, CSc., děkan fakulty  
  Odborní garanti pro ekoinovace: doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (zastupuje prof. Ing. Václava Jandu, CSc.)  
    prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.  
    doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.  
    Ing. Jana Chumchalová, Ph.D. (zastupuje doc. Dr. Ing. Martina Kubala)  
  Manažeři projektu: doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. (vedoucí manažer)  
    doc. Ing. Josef Blažek, CSc. (organizační manažer)  
    ing. Milan Březina, CSc. (finanční manažer)  
    Ing. Daniel Maxa, Ph.D. (garant pro vztah s praxí)  
       
 
Výstupy projektu:
 
  Metodická příručka Metodická příručka Začlenění ekoinovací do studijních materiálů předmětů vyučovaných v bakalářském stupni na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha  
 
Bakalářské předměty inovované o problematiku ekoinovací: prezentace pro výuku
 
  Ústav technologie ropy a alternativních paliv Organické technologie  
  Základy zpracování a využití ropy  
  Analýza paliv  
  Základy spalovacích procesů  
  Alternativní paliva v dopravě  
  Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Hodnocení rizik technických procesů  
  Základy zpracování a využití uhlí a plynu  
  Výroba energie z biomasy  
  Chemie ovzduší  
  Kvalita ovzduší a její kontrola  
  Produktovody a energovody  
  Ústav technologie vody a prostředí Úprava vody  
  Statistika v ochraně životního prostředí  
  Ochrana čistoty vod  
  Základy čištění odpadních vod  
  Analytika vody  
  Technologie výroby bioplynu a biovodíku  
  Hydrochemie  
  Distribuční sítě a stokování  
  Decentralizované zpracování odpadních vod  
  Průmyslové odpadní vody  
  Ústav energetiky Alternativní zdroje energie I  
  Alternativní zdroje energie II  
  Úprava napájecích a užitkových vod  
  Využití jaderných paliv  
  Základy energetiky  
  Seminář a laboratoř analytiky prostředí  
  Jaderná energetika a radioaktivní odpady  
  Ústav chemie ochrany prostředí Ekologie  
  Základy biologie  
  Základy toxikologie a ekologie  
  Základy ochrany životního prostředí  
  Environmentální dopady - posuzování životního cyklu  
       
 
Bakalářské předměty inovované o problematiku ekoinovací: skripta
 
  Ústav chemie ochrany prostředí Environmentální dopady - posuzování životního cyklu  
       
  Sada ukázkových technologických výpočtů  
       
  Zadání pro praktické úlohy  
       
  Seznam doplňkové studijní literatury  
       
  Zájemcům o stažení studijních materiálů budou na základě emailové žádosti poskytnuty přihlašovací údaje. Email pro získání hesla je vlad.koci´and´vscht.cz  
       
  Realizovaná interní školení zaměřená na ekoinovace:  
  Zlata Mužíková, Pavel Šimáček International Conference on Biofuels for Sustainable Development of Southern Europe  
  Jiří Kroufek, Daniel Maxa Biorefining Training School 2012  
  Daniel Maxa International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application „Biomass and Solar Energy for Sustainabe Development“  
  Zdeněk Beňo International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies - IFC2012  
  Ivan Víden International Symposium on Capillary Chromatography and 9th GCxGC Symposium  
  František Skácel Informaceo zkušenostech v rozvoji výuky zaměřené na ochranu ovzduší. Politechnika im. Tadeusza Košciuszki. Wydzial Inženierii Šrodowiska  
  Veronika Vrbová CGS Europe Spring School on CO 2 Geological Storage  
  Dana Pokorná Ecotechnologies for Wastewater Treatment  
  Pavel Jeníček European Conference on Sludge Management  
  Jan Bartáček BioWET Summer school 2012  
  Hana Stryjová Provoz a řízení aktivačního procesu pomocí mikrobiologické analýzy  
  Michael Pohořelý lnternational Seminar on Gasification Process and System Integration  
  Václav Janda International Symposium on Capillary Chromatography  
  Luděk Jelínek Výzkum a výuka pokročilých membránových technologií na Vratislavské Polytechnice  
  Ivo Jiříček Intersolar Europe 2012/Poznatky a přínos z konference Intersolar Europe , Mnichov  
  Vladimír Kočí Environmentální prohlášení o produktu - Environdec  
  Klára Kobetičová 3rd SETAC CEE Annual Meeting 2012  
  Vladimír Kočí Sustainable Future Energy 2012 Innovations for Sustainable and Secure Energy  
  Vladimír Kočí International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application „Biomass and Solar Energy for Sustainabe Development“  
       
  Výpočetní středisko se zaměřením na LCA a ekotoxikologii  
  Vladimír Kočí, Milan Březina Výpočetní středisko s PC pro účely studentů v rámci řešení jejich studentských projektů a bakalářských prací. Středisko obsahuje PC s nainstalovaným software GaBi5 a GaBi 6 včetně databáze Ecoinvent a rozšířeními o moduly se zaměřením na různé okruhy průmyslových výrob. Software zahrnuje rovněž ekotoxikologickou databázi. Výpočetní středisko je k dispozici v budově A v místnosti č. A281a.  
       
  Databáze organizací zaměřených na environmentální technologie  
Daniel Maxa

V rámci projektu byl vytvořen seznam organizací, které jsou ochotné přijmout studenty na praxi nebo poskytovat spolupráci při řešení studentských projektů, bakalářských, diplomových a disertačních prací. Tyto organizace ve svých výzkumných či chemicko - technologických provozech používají moderní environmentální technologie či ekoinovace. Seznam těchto organizací je zde.